De resultaten van de vrijwillige woning-apk van de gemeente Utrecht moeten worden meegenomen in de besluitvorming rondom de conclusies van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Dit vinden de gemeente Utrecht en Uneto-VNI, beide voorstander van een landelijk keuringssysteem met een verplichtend karakter. Het Utrechtse initiatief zou hiervoor een blauwdruk kunnen vormen.

Meer dan de helft van de 160 gekeurde woningen in de pilot ‘Veilige Gezonde Woning’ van de gemeente Utrecht voldoet niet aan de keuringseisen. De gemeente en installateurskoepel Uneto-VNI trekken gezamenlijk de conclusie dat een periodieke, vierjaarlijkse onderhoudscheck voor alle woninginstallaties wenselijk is. Uiteraard is dat primair een verantwoordelijkheid van de eigenaar, maar het bewustzijn bij de eigenaar over de risico’s die hij –of een eventuele huurder- loopt, blijkt in de praktijk zeer beperkt. Om die reden is er vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin pleiten wethouder Paulus Jansen en Titia Siertsema, voorzitter van Uneto-VNI, ervoor om de conclusies van de Utrechtse pilot te betrekken bij de parlementaire behandeling van het rapport ‘Koolmonoxide – onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Ondeugdelijk

Met de installatiechecks die van juni tot en met november 2015 werden uitgevoerd in de vooroorlogse buurten Tuinwijk en Majellapark/Nieuw Engeland willen de gemeente Utrecht en Uneto-VNI incidenten met ondeugdelijke elektra-, gas- en leidingwaterinstallaties tegengaan. Utrecht investeerde als eerste gemeente in Nederland in een dergelijke pilot.

Gas en elektra

Bij 160 woningen in de pilotbuurten werden de elektra-, gas- en leidingwaterinstallaties gratis gekeurd door erkende installateurs. De meeste gebreken werden in de elektrische installatie geconstateerd, zoals een niet op orde zijnde aardlekschakelaar, (te)veel belasting per groep en slechte en/of onjuiste bedrading. Gebreken die vooral veroorzaakt te wijten zijn aan fouten bij de installatie, bewonersgedrag en hobbyisme. Bij de gasinstallatie betroffen de gebreken vooral verroeste gasleidingen (18%). Van alle cv-ketels voldoet 29% niet aan de keuringseisen. Van de onderzochte woningen heeft 47% een cv-ketel van minimaal tien jaar oud. Zes op de tien cv-ketels wordt periodiek en volgens wettelijke eisen gecontroleerd. In 5% van de gekeurde woningen zijn de waarden van koolstofmonoxide in de verbrandingsgassen niet in orde.

Veilig gevoel na keuring

Uit een enquête onder de deelnemers van de pilot ‘Veilige Gezonde Woning’ blijkt dat 74% van de woningeigenaren zich na de keuring veiliger voelt. Van de gevonden gebreken is 28% hersteld, 70% van de woningeigenaren is van plan om de gebreken nog te (laten) herstellen. Van de geënquêteerde woningeigenaren wil 38% de keuring in de toekomst herhalen.

De gemeente en Uneto-VNI constateren in de eindrapportage van de pilot dat de staat van veel installaties een risico vormt voor de bewoners en hun omgeving. Als dit in Utrecht problemen oplevert, dan geldt dit ook voor andere steden. Dat controle op installaties noodzakelijk is, wordt bevestigd door de conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van eind 2015. Deze stelt dat verschillende kwaliteitslabels te weinig garantie bieden voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud.

Risicogroepen

Voor de pilot ‘Veilige Gezonde Woning hebben eigenaren zich bewust aangemeld. Bij de keuringen van deze installaties kwamen zoveel gebreken naar voren dat er zorgen zijn over de staat van onderhoud van installaties van ‘minder bewuste’ eigenaren en particuliere verhuurders. Utrecht bekijkt de mogelijkheden om bij inspecties van risicopanden standaard een periodieke keuring van de woninginstallaties uit te voeren, bijvoorbeeld bij studentenhuizen op de particuliere verhuurmarkt.

(Bron: installatie.nl)

Ventilatie Prestatie Keuring

Bij Invent Advies kunt u terecht om een Ventilatie Prestatie Keuring uit te voeren. Een Ventilatie Prestatie Keuring (VPK) is een methode om zekerheid te krijgen of uw ventilatie-installatie op een goede manier ontworpen en geïnstalleerd is. In de praktijk worden er nog regelmatig fouten gemaakt in het ontwerp en de installatie van een ventilatiesysteem. Bovendien wordt onvoldoende voorgelicht over een juist gebruik en onderhoud, met als gevolg een ongezond binnenklimaat.

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl