Naar aanleiding van de nieuwe rekenmethodiek voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen is er een nieuw technisch voorschrift geschreven (NTA 8800).

Deze nieuwe methodiek is geschikt voor alle gebouwen (woning- en utiliteitsbouw), geldt voor bestaande bouw en nieuwbouw. Door deze methode sluiten rekenmethodieken voor de bestaande bouw en nieuwbouw voortaan op elkaar aan. Als gevolg van deze wijziging dienden de opname protocollen (82.1 en 75.1) en BRL9500-certificeringseisen te worden herzien en aangepast.

Gevolgen van de implementatie NTA 8800

 • De NEN 7120 , het Nader Voorschrift alsmede ISSO-publicatie 75.3 komen te vervallen;
 • Bestaande indicatoren EPC (Energieprestatie Coëfficiënt) en EI (Energie-Index) komen te vervallen en deze worden vervangen door de grootheid kWh/m2 per jaar;
 • Berekeningen leiden volgens de nieuwe methode tot verschillende energieprestatie-indicatoren, welke aansluiten op o.a. de BENG-eisen (deze vervangen de EPC-eis) voor nieuw te bouwen en nieuw opgeleverde gebouwen, als ook de waarde voor de netto warmtevraag in het kader van de Energieprestatie Vergoeding (EPV). Daarnaast wordt de waarde bepaald voor het aantal uren temperatuuroverschrijding in verband met oververhitting.

Begin april zijn de kritiekversies voor eisen voor procescertificering in de BRL9500 en opnameprotocollen, opgesteld volgens de nieuwe norm – de NTA 8800 vrijgegeven.

Dit zijn:

 • BRL9500-W voor het bepalen van de energieprestatie van woningen en woongebouwen;
 • BRL9500-U voor het bepalen van de energieprestatie van utiliteitsgebouwen;
 • ISSO-publicatie 82.1 Energieprestatie Woningbouw ISSO-publicatie 75.1 Energieprestatie Utiliteitsbouw;
 • BRL9501: “Methoden voor het berekenen van het energiegebruik van gebouwen en de energetische en financiële gevolgen van energiebesparingsmaatregelen”.

De belangrijkste verschillen met de huidige protocollen van ISSO publicaties 75.1 (Utiliteitsbouw) en 82.1 (Woningbouw) zijn:

 • Voor woongebouwen moet de energieprestatie bepaald worden:
 • Er is een protocol toegevoegd voor de energieprestatieberekening voor nieuw te bouwen gebouwen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Bij oplevering wordt de energieprestatie nieuwbouw bepaald;
 • Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw mogen dezelfde geaccepteerde technieken gebruikt worden;
 • In de berekening mogen alleen gecontroleerde kwaliteitsverklaringen worden gebruikt;
 • Er zijn nieuwe parameters aan de methodiek toegevoegd waardoor opnames en verwerking meer gedetailleerd moet worden uitgevoerd;
 • De nieuwe methode gaat ervan uit dat gegevens zo uitgebreid mogelijk worden verzameld;
  • Bij indiening van de omgevingsvergunning (“nieuw te bouwen woongebouw”): voor het hele woongebouw (hiervoor gelden ook BENG-eisen)
  • Bij oplevering (“nieuwbouw”) voor zowel het totale gebouw als individuele woningen
  • Voor bestaande woongebouwen is alleen de energieprestatie van individuele woningen van belang;
 • Bij bestaande utiliteitsgebouwen gaat het om de energieprestatie van het totale gebouw of van afzonderlijke te verhuren gedeelten van een gebouw, bijvoorbeeld een winkel in een winkelcentrum.

BRL9500-W en BRL9500-U

 • Voor de nieuwe BRL9500-delen is het belangrijk om te weten dat:
 • De werkzaamheden binnen de regelingen betrekking hebben op de bepaling van de energieprestatie ten behoeve van;
 • De BRL-delen die betrekking hadden op woningbouw (delen 01 en 05) en op utiliteitsbouw (03 en 06) samengevoegd worden tot respectievelijk een BRL9500-W (woningbouw) en BRL9500-U (utiliteitsbouw);
  • Bestaande gebouwen
  • Nieuw te bouwen gebouwen in het kader van de aanvraag van “een Omgevingsvergunning”
  • Opgeleverde gebouwen

Controle op kwaliteit

 • De afgemelde energieprestaties zullen steekproefsgewijs door de certificerende instellingen worden gecontroleerd.
  Voor woningen geldt dat het aantal controles boven de 1000 Energieprestatieberekeningen per jaar wordt verhoogd van 0,05 naar 0,5% per jaar;
 • Bijscholing een verplicht onderdeel wordt voor het bijhouden van de vakbekwaamheid;

Software NTA 8800 in vierde kwartaal 2019 gereed, invoering per 1 januari 2020 blijkt niet haalbaar

Het omzetten van de huidige methode naar de NTA 8800-methodiek betekent ook een aanpassing van de softwarepakketten.
Bepaald is dat de software ten minste zes maanden van tevoren gereed moet zijn.

De NTA 8800 is een complexe norm en de planning van de overheid om deze per 1 januari 2020 van kracht te laten worden, heeft geleid tot een grote tijdsdruk op de ontwikkeling van software.

Nieuwe datum nog niet bekend

Het is duidelijk dat de software niet zes maanden vóór 1 januari 2020 gereed is en dat de NTA 8800 niet op 1 januari 2020 in werking zal treden. Wanneer wel is nog onduidelijk. De datum zal tenminste 6 maanden voor inwerkingtreding worden gecommuniceerd. Minister Ollongren komt in juni 2019 met een Kamerbrief over de BENG-eisen en de planning naar buiten.

Energielabel Woningcorporaties

Een energielabel geeft de energieprestatie van uw pand aan. Hierdoor zien huurders en kopers snel of het pand zuinig of onzuinig is. Woningcorporaties hebben vanuit wet- en regelgeving een plicht om bij verhuur of verkoop van de woning een energielabel te beschikken over een energielabel.

Lees meer

Woning met label transparant

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon :  0593541045
WhatsApp  :  0683808465
E-mail :  info@invent.nl