Om EnergiePrestatie-berekeningen te mogen registreren moet een bedrijf gecertificeerd zijn volgens de BRL-9500. De EnergiePrestatatie moet op verschillende momenten worden vastgesteld. Voor nieuwbouw bij het aanvragen voor een omgevingsvergunning en bij de oplevering. Voor bestaande bouw in het kader van verkoop of verhuur.

Binnen de regelingen voor woningbouw en utiliteitsbouw worden de subdeelgebieden basisopname en detailopname onderscheiden, met daaraan gekoppeld eisen richting de uitvoerende adviseur. 

Situatie nieuwbouw

Vanaf 1 januari 2021 moet de EnergiePrestatie van een nieuwbouw pand (woning/ utiliteit) opgesteld en geregistreerd worden door een gediplomeerd Detailadviseur. De EnergiePrestatie-berekening moet anders dan voorheen opgesteld worden bij zowel de aanvraag bij een omgevingsvergunnning als bij de oplevering. In beide gevallen zullen de resultaten uit de berekening worden geregistreerd bij de overheid. Bij de registratie bij oplevering wordt tevens een energielabel afgegeven.

Aanvraag omgevingsvergunning

De EnergiePrestatie-berekening bij aanvraag omgevingsvergunning wordt opgesteld aan de hand van de beschikbare documenten die op dat moment voor handen zijn. Tevens worden de minimale eisen uit het Bouwbesluit meegenomen, indien gewenst worden hogere eisen doorberekend. 

Dossiervorming tijdens het bouwproces en oplevering

Tijdens de uitvoering dient voldoende bewijsmateriaal van de toegepaste energetische onderdelen in een projectdossier worden verzameld. Op basis van de werkelijke toegepaste maatregelen zal de EnergiePrestatie bij oplevering worden geregistreerd bij RVO, waarbij op dat moment een energielabel door de overheid wordt afgegeven. 

Gecertificeerd

Alle genoemde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Invent is een gecertificeerd bij SKW certificatie. 

Combinatie met bouwbesluitberekeningen

De genoemde berekeningen kunnen worden uitgevoerd in combinatie met de overige bouwbesluitberekeningen. Lees hier meer. 

Vragen?

Heeft u vragen neem dan gerust contact met ons op.

Contact

Voor gebouwen van ministeries, provincies, gemeenten, banken, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren, met een minimale grootte van 250 m² en die publiek toegankelijk zijn, is altijd een energielabel verplicht. Ook gebouwen die verhuurd worden aan overheidsinstanties vallen onder deze verplichting.

Daarnaast moeten alle maatregelen die op het energielabel van deze gebouwen genoemd staan en in eigendom zijn van de overheid, binnen 10 jaar worden uitgevoerd. Deze gebouwen kunnen ook verduurzaamd worden via andere maatregelen met een gelijkwaardige energiebesparing.

Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let op: de verloopdatum van uw energielabel; de allereerste energielabels uit 2008 verlopen in 2018.

Aanvragen energielabel overheidsgebouwen

Wilt u een energielabel aanvragen dan kan dit met een aantal eenvoudige stappen, via deze link

Vragen?

Heeft u hierover aanvullende vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

 

Contact

Vanaf 1 januari 2021 wordt de EnergiePrestatie (EP) van gebouwen berekend volgens de nieuwe rekenmethodiek NTA 8800. De methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw. Met de nieuwe rekenmethodiek worden de 3 EnergiePrestatie-indicatoren (EP1, EP2 en EP3) berekend uitgedrukt in kWh/m² per jaar. Tevens wordt de waarde voor de temperatuuroverschrijding bepaald (TOjuli). Deze uitkomsten worden getoetst aan de BENG-eisen conform het bouwbesluit.

De EnergiePrestatie voor nieuwbouw wordt vastgelegd aan de hand van de volgende eisen

 • Maximale energiebehoefte in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar
 • Maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m² gebruiksoppervlak per jaar
 • Minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten
 • Beperking oververhitting: TOjuli

Uitvoering EnergiePrestatie-berekeningen 

Invent heeft gediplomeerde EP-adviseurs die zowel voor nieuwbouw (detailmethode) en voor bestaande bouw (basismethode) deze berekeningen kunnen maken. Doordat we over de benodigde certificering volgens de BRL 9500-W en 9500-U beschikken, kunnen we ook de benodigde registraties verzorgen. 

Contactformulier

Verplicht veld!

Verplicht veld!

Invalid Input

Invalid email address.

Verplicht veld!

Verplicht veld!

Spamcode
Nieuwe code Invalid Input

Een energielabel laat de energieprestatie van het gebouw zien. Ook maakt het energielabel duidelijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse voor utiliteitsbouw loopt van A++++ t/m G, dus van weinig naar veel besparingsmogelijkheden.

Welke Utiliteitsgebouwen (delen) zijn labelplichtig?

Een (utiliteits)gebouw moet op een transactiemoment (verkoop, verhuur of oplevermoment) voorzien zijn van een energielabel. Het energielabel is verplicht bij gebouwen met de volgende gebruiksfuncties of een combinaties van deze gebruiksfuncties:

 • Kantoor
 • Gezondheidszorg (klinisch en niet-klinisch)
 • Bijeenkomst
 • Onderwijs
 • Sport (verwarmd en matig verwarmd)
 • Logies
 • Cel- en winkelfunctie

Uitzonderingen hierop zijn:

 • Monumenten zoals bedoeld in de Monumentenwet of in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening.
 • Alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 50 m².
 • Gebouw dat in gebruik is voor erediensten en/of religieuze activiteiten (kerk en/of moskee).
 • Gebouw dat onteigend is en vervolgens wordt gesloopt.
 • Tijdelijk gebouw met een gebruiksduur van maximaal 2 jaar.
 • Gebouw waar geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (trekkershut of gite).

Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Let op: de verloopdatum van uw energielabel; de allereerste energielabels uit 2008 verlopen in 2018.

Aanvragen energielabel utiliteit

Wilt u een energielabel aanvragen dan kan dit met een aantal eenvoudige stappen, via deze link

Vragen?

Heeft u hierover aanvullende vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

 

Contact

Het is een Nederlandse norm die termen, definities en bepalingsmethoden bevat voor oppervlakten van terreinen, die bestemd zijn voor gebouwen en voor de vloeroppervlakten en inhoud van gebouwen of delen daarvan.

Invent Beilen: Nen 2580 - Digital Twin

Het doel van deze norm is de vergelijkbaarheid van gebouwen te verbeteren. Er wordt gebruik gemaakt van een uniforme bepaling van basisgegevens dat resulteert in vergelijkbare informatie over de verhoudingen tussen hoeveelheden (in m2 en m3) en kosten.
De norm beschrijft diverse soorten oppervlakten en inhouden van gebouwen. De volgende twee normen worden veelal toegepast:

 • Gebruiksoppervlakte (GO)
 • Verhuurbare vloeroppervlakte (VVO, voor utiliteitsbouw)

Nieuwe input voor jaarrekening woningcorporaties

Vanaf 2021 is het volgens het Handboek Marktwaardering 2019 verplicht om de gebruikersoppervlakte van woningen te berekenen op basis van de NEN 2580. 

Er zijn drie methodes, waarmee u uw NEN 2580 op orde kunt krijgen, bekijk onze video:

Digital Twin voor NEN2580

Door het toepassen van Digital Twin via Gebouw Informatie Platform is het mogelijk om eenvoudig en betrouwbare NEN2580 meetrapportages te genereren voor het marktwaardingsproces. Het voordeel van een Digital Twins is dat deze niet verlopen, maar ze zijn ook eenvoudig (zelf) aanpasbaar. Daarnaast worden zowel gebruiksoppervlaktes, meetrapportages als plattegronden automatisch geüpdatet bij een wijzing (ook in norm). Hiermee heeft u jaarlijks eenvoudig nieuwe meetrapportages.

Bent u klaar voor de toekomst?

Digitaliseer uw voorraad met Digital Twins, zoals:

 • Verhuurplattegronden
 • Verdiepingsplattegronden
 • Overige bronmaterialen

Hiermee kunt u eenvoudig schakelen op alle informatie aanvragen. U kunt deze informatie delen met de gehele corporatie via Vabi Vastgoeddata.

Interesse?

Wij maken graag een NEN2580-aanbieding. Neem contact met ons op voor een passend voorstel. Daarnaast verzorgen wij graag een demo, zodat u kunt zien hoe Digital Twins voor u van meerwaarde kan zijn.

Contact